ای منتقم

ای گریه ی غریبی چشمت پیام صبر

این گریه های نم نم تو می کشد مرا

...

وقتی به نیزه تکیه دهی وای از دلم

این گیسوان در هم تو می کشد مرا

...

ای منتقم ندای تو کی میشود بلند؟!!!!

وقتی که خیر مقدم تو می کشد مرا