تاریخ همیشه تکرار می‌شه! 90 سال پیش رییس یکی از قبایل نجد حجاز، خلاء قدرت بعد از سقوط امپراتوری عثمانی را مغتنم شمرد و با متحد شدن با پیروان محمد‌بن‌عبدالوهاب برای رسیدن به قدرت، به کشتار وحشیانه‌ی مردم شبه جزیره‌ی عربستان دست زد. عبدالعزیز‌بن‌سعود با کمک وهابی‌ها شهرهای شبه جزیره را یکی پس از دیگری تصرف کرد. مخالفان را گردن زد و مال و ناموسشان را به یغما برد. آل سعود که پشت دروازه‌ی مدینه رسید با مقاومت سرسختانه‌ی مردم مدینه مواجه شد.