سلام عزیز برادرم، سلام مدافع حرم
این شب‌ها وقتی دلم هوای تو می‌کند در گوشِ باد نجوا می‌کنم. به آسمان خیره می‌شم. به ابرها زل می‌زنم. این روزها حرف زدن با تو سهل و سخت است.
سهل است، چرا که هم‌خون و همدم و فرمانده‌ام بوده‌ و هستی. سخت است