موی کَنان، مویه کُنان : چنگ و نای، چنگ و نای، چنگ و نای
جامه دران، بویه کنان : های و های، های و های، های و های

این گل پرپر که چمن ندارد
کوه و کمر، دشت و دمن ندارد
این سرو قد که نسترن ندارد
سوسن باغ و یاسمن ندارد
این تن گل که پیرهن ندارد
جان من است و جان به تن ندارد
سرو شهید من کفن ندارد

دل پی او پویه کنان: وای و وای، وای و وای، وای و وای
موی کنان، مویه کنان: چنگ و نای، چنگ و نای، چنگ و نای

علی معلم