ای آنکه هرگاه بنده از او چیزی بخواهد به او می‌دهد

و

هر گاه بنده‌اش چیزی از او آرزو کند، برایش برآورده می‌کند...