گویند علی وصله به کفشش میزد
ای کاش دل خسته من کفش علی بود...