هر چند که دلتنگ‌تر از تنگ بلورم 
با کوه غمت سنگ‌تر از سنگ صبورم
اندوه من انبوه‌تر از دامن الوند 
باشکوه‌تر از کوه دماوند غرورم 
یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است 
تنها سر ِ مویی ز سر ِ موی تو دورم 
ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم از خویش
تو قاف قرار من و من عین عبورم 
بگذار به بالای بلند تو بیالایم 
کز تیره‌ی نیلوفرم و تشنه‌ی نورم

قیصر امین پور